Реєстратура поліклініки : 068-3315957
Консультації професорів : 097-4229482
Діагностичний центр Здоров'я : 096-1469228

  Клініко - діагностична лабораторія

  Клініко-діагностична лабораторія Університетської клініки виконує лабораторні дослідження з використанням новітніх технологій у галузі діагностики, профілактики та моніторингу захворювань.

  Завідувач відділення - Сівак Оксана Юріївна.

  Лабораторія виконує дослідження за всіма основними напрямками лабораторної діагностики, а саме загальний клінічний аналіз крові та сечі, біохімічні та коагулометричні дослідження, розширені дослідження методами імуноферментного (ІФА) та імунохемілюмінесцентного (ІХА) аналізу з метою діагностики цукрового діабету, анемій, патології щитоподібної залози, печінки, репродуктивної системи.

  Лабораторія Університетської клініки оснащена сучасним лабораторним обладнанням:

  1. Гематологічний автоматичний аналізатор Abacus 5 (Diatron, Угорщина), що дозволяє провести дослідження показників рідкої крові за 26 показниками з визначенням кількості еритроцитів, концентрації гемоглобіну, розрахунком усіх еритроцитарних та тромбоцитарних індексів, а також розподіл лейкоцитів на 5 фракцій в абсолютних та відносних значеннях;
  2. Напівавтоматичний коагулометр К – 3003 OPTIC (Польша) забезпечує повне дослідження системи згортання крові з використанням хронометричних та імунохромогенних методів, включаючи визначення міжнародного нормалізованого відношення;
  3. У клініко-діагностичній лабораторії весь комплекс біохімічних досліджень виконується на новому біохімічному автоматичному аналізаторі Accent 200 (Cormay, Польща). З використанням аналізатору виконуються всі дослідження ліпідного спектра, білкового обміну, активність ферментних систем і вміст специфічних білків організму. 
  4. Імуноферментний комплекc ImmunoChem-2100 (США) дозволяє проводити дослідження гормонального статусу організму з використанням діагностичних наборів для імуноферментного аналізу вітчизняних та закордонних фірм-виробників;
  5. Імунохемілюмінесцентний автоматичний аналізатор Immulite 1000 (США) використовується для визначення імунохімічними методами гормонів щитоподібної залози, кардіологічних маркерів, показників метаболізму кісткової тканини та діагностики анемічних станів;
  6. Аналізатор для вимірювання електролітів E-Lyte Plus (США),  призначений для швидкого вимірювання концентрації натрію, калію, хлоридів та іонізованого кальцію у сироватці, цільній крові та сечі; 

  7. Автоматичний аналізатор сечі LAURA XL (Erba Mannheim, Чехія) дозволяє провести фізичне, біохімічне дослідження та встановити клітинний склад сечі (еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарні цилиндри, різні види епітелію, гіалінові циліндри, патологічні циліндри, кристали оксалату кальцію, трипельфосфатів, сечової кислоти, бактеріальні клітини, слиз, дріжджові гриби, сперматозоїди) Відсутність людського фактору у процесі дослідження повністю виключає можливість помилки на всіх етапах проведення аналізу сечі.

  Перелік лабораторних досліджень, які виконуються у КДЛ

  1. Біохімічні дослідження:
   • загальний білок
   • білкові фракції: альбумін, глобуліни: α1, α2, β , γ
   • активність аланінової трансамінази (АЛТ)
   • активність аспарагінової трансамінази (ACT)
   • активність лужної фосфатази (ЛФ)
   • активність γ-глутамілтрансферази (γ-ГГТ)
   • активність α-амілази
   • білірубін загальний, прямий
   • креатинін
   • калій
   • натрій
   • кальцій загальний
   • хлориди
   • залізо
   • швидкість клубочкової фільтрації (СКФ)
   • сечова кислота
   • активність креатинкінази (КФК)
   • тропонін І
   • холестерин загальний
   • тригліцериди
   • холестерин – ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ)
   • холестерин – ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ)
   • рівень глюкози крові
   • глюкозо-толерантний тест
   • глікозований гемоглобін
   • інсулін
   • с-пептид
  2. ревматоїдний фактор (РФ)
  3. С-реактивний білок (СРБ)
  4. антистрептолізин-О (АСЛО)
  5. серомукоїд
  6. аналіз крові на HbsAg
  7. аналіз крові на HCV
  8. час згортання крові
  9. час кровотечі
  10. протромбіновий індекс(ПТІ)
  11. міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)
  12. тромбіновий час (ТЧ)
  13. фібриноген
  14. Д-димер
  15. феретин
  16. визначення витаміну В-12
  17. еритропоетин
  18. паратиреоїдний гормон інтактний
  19. простатспецифічний антиген загальний
  20. простатспецифічний антиген вільний
  21. ренин
  22. альдостерон
  23. кортизол
  24. натрий-уретичний пептид NT-pro BNP
  25. тиреотропний гормон (ТТГ)
  26. трийодтиронін загальний (Т-3 заг.)
  27. тироксин вільний (Т-4 віл.)
  28. антитіла до тиреоглобуліну (ат-ТГ)
  29. антитіла до тиреоїдної пероксидази (ат-ТПО)
  30. тиреоглобулін (ТГ)
  31. пролактин
  32. прогестерон
  33. тестостерон
  34. естрадіол
  35. імуноглобулін Е (загальний)
  36. прокальцитонін
  37. антитела класу Ig G до вірусу SARS CoV-2
  38. антитела класу Ig M до вірусу SARA CoV-2
  39. виявлення сумарних атитіл класу Ig М та G проти Treponema Pallidum
  40. Гематологічні дослідження:
   • Загальний аналіз крові за 18 параметрами:
    • Загальна кількість лейкоцитів
    • Кількість лімфоцитів (в абсолютних значеннях і %)
    • Кількість моноцитів (в абсолютних значеннях і %)
    • Кількість гранулоцитів (в абсолютних значеннях і %)
    • Кількість еритроцитів
    • Гемоглобін
    • Гематокрит
    • Середній об’єм еритроциту
    • Середній корпускулярний гемоглобін
    • Концентрація середнього корпускулярного гемоглобіну
    • Анізоцитоз еритроцитів
    • Кількість тромбоцитів
    • Середній об’єм тромбоциту
    • Тромбокріт
    • Анізоцитоз тромбоцитів
   • Морфологія клітин крові та формула крові
   • Швидкість осідання еритроцитів
   • Визначення ретикулоцитів
   • Підрахунок нейтрофілів з базофільною зернистістю
  41. Загальноклінічні дослідження
  42. аналіз сечі загальний (з визначенням питомої ваги, рН, лейкоцитів, еритроцитів, глюкози, білка, білірубіна, уробіліногену, нітритів, кетонових тіл)
  43. аналіз сечі за Нечипоренком
  44. аналіз сечі за Зимницьким
  45. аналіз мокротиння загальний
  46. аналіз мокротиння на атипові клітини
  47. бактеріоскопія (забарвлення за Грамом)
  48. копроцитограмма
  49. аналіз калу на приховану кров
  50. аналіз калу на яйця гельмінтів та найпростіші
  51. аналіз калу на Helicobacter pylori
  52. аналіз виделень з сечостатевих органів
  53. аналіз виделень з сечостатевих органів на атипові клітини
  54. аналіз спинномозкової рідини загальний
  55. аналіз промивних вод з бронхів на кислотостійкі палички
  56. аналіз промивних вод з бронхів на атипові клітини
  57. аналіз випітних рідин загальний
  58. аналіз випітних рідин на кислотостійкі палички
  59. аналіз випітних рідин на атипові клітини
  60. аналіз зішкребків на міцелій грибів
  61. аналіз простатичного соку загальний
  62. визначення групи крові
  63. визначення резус-фактору
  64. iзосерологічні дослідження:

  Достовірність та своєчасність лабораторних досліджень – відмінна риса роботи клініко-діагностичної лабораторії Університетської клініки.
  Достовірність результатів лабораторних досліджень досягається за рахунок:

  1. ретельного контролю за переданалітичним етапом лабораторних досліджень;
  2. впровадження сучасних аналітичних систем, які підвищують точність і швидкість виконання лабораторних аналізів
  3. системи забезпечення якості лабораторних досліджень, що включає щоденний систематичний внутрішньолабораторний контроль якості і обов'язкову участь лабораторії у Всеукраїнських та міжнародних програмах міжлабораторного контролю якості.

  Своєчасність виконання досліджень:

  1. щоденне приймання біоматеріалу та забір крові після призначень клініциста;
  2. швидке отримання надійних результатів, зокрема,  виконання більшості аналізів протягом однієї години;
  3. своєчасна передача отриманих результатів пацієнту (не пізніше наступного дня).

  Час роботи клініко-діагностичної лабораторії:
  З понеділка до п’ятниці з 8.00 до 16.00
  Тел.: (098) 44-31-605 (з 8.00 до 16.00)

  Гематологічний автоматичний аналізатор Sysmex XP-300 (SYSMEX Corp., Японія)

  Гематологічний автоматичний аналізатор Sysmex XP-300 (SYSMEX Corp., Японія)

  Залишити відгук

  Університетська клініка Запорізького державного медико-фармацевтичного університету.

  Реєстратура поліклініки:
  (068) 33-15-957 з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00.

  Запис на прийом до професорів ЗДМФУ:
  (097) 42-29-482 та в каб.200 поліклініки з 8.00 до 15.30

  Діагностичний центр Здоров'я:
  (096) 14-69-228 з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 15.30.

  Центр комп'ютерної томографії:

  (068) 35-08-726 з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 14.00.

  Приймальня директора:
  (097) 42-29-488 з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 16.00.
  e-mail: cliniczsmphu@ukr.net

  Університетська клініка ЗДМФУ у Facebook

  Університетська клініка ЗДМФУ у Instagram

  Адреса: 69063, м Запоріжжя,
  вул. Академіка Амосова, 83.
  Зупинка транспорту
  "Вул. Базарна"
  Мапа проїзду